GENEL HÜKÜM VE KOŞULLAR

Bu Genel Hüküm ve Şartlar, Şirk Mardin Denizcilik ve Ticaret A.Ş. tarafından işbu belgede tanımlanan Alıcılara yapılan tüm Ürün/Hizmet tedarikine ve/veya sağlama işlerine uygulanır.

I.TANIMLAR

“Tedarikçi” Türk Kanunlarına göre kurulmuş, iş merkezi Postana Mah. Rauf Orbay Cad. Rahman Sok. No.9 Tuzla İstanbul adresinde bulunanMardin Denizcilik ve Ticaret A.Ş.’yi (“MARDİN”), MARDİN’in temsilcisi, çalışanları, alt yüklenicileri ve haleflerini ifade eder. Tedarikçi, Satıcı olabileceği gibi Satıcının temsilcisi, alt yüklenicileri ve halefleri de olabilir

“Müşteri” Tedarikçi tarafından Ürün/Hizmet tedariki ilişkisi kurulan gerçek veya tüzel kişilikleriifade eder.

“Sipariş” Müşteri tarafından Tedarikçi’ye e-posta yoluyla yazılı olarak sunulan Ürünün/Hizmetin detaylarını içeren talebi ifade eder.

“Teklif” veya “Tedarik Onayı” MARDİN tarafından Müşteri’ye gönderilen, Taraflarca üzerinde anlaşılmış olan tedarik edilen/sunulan Ürünün/Hizmetin detaylarını, tedarik/sunum yerini ve zamanını/süresini, ödeme koşulları da dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tedariğe/sunuma ilişkin hükümleri içeren yazılı bilgilendirmeyi ifade eder.

“Anlaşma” Tedarik Onayı ve işbu Genel Hüküm ve Şartları ifade eder. Her bir Anlaşma Tedarikçi tarafından Tedarik Onayı ile teyit edilmelidir. Anlaşma Tedarikçi tarafından Müşteri’ye Tedarik Onayı’nın e-posta ile gönderilmesi üzerine kurulmuş sayılır. İşbu Genel Hüküm ve Koşullar ile Tedarik Onayı Taraflar arasındaki Anlaşma’nın hükümlerini oluşturur ve Müşteri tarafından sipariş ya da başka herhangi bir yerde atıfta bulunulan hüküm ve şartlardan üstündür.

"Taraflar" Tedarikçi’yi ve Müşteri’yi bir arada ifade eder.

II.KAPSAM

2.1.Taraflar arasında yazılı olarak açıkça başka türlü kararlaştırılmadığı sürece, Taraflar arasındaki tüm işlemler için işbu Genel Hüküm ve Koşullar geçerli olacaktır.

2.2. MARDİN tarafından e-posta yoluyla Müşteri’ye Teklif/Tedarik Onayı gönderildiğinde ve/veya Siparişe ilişkin fatura düzenlendiğinde işbu Genel Hüküm ve Koşullar MARDİN tarafından Müşteri’nin bilgisine sunulur ve içerik Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılarak Müşteri ile yapılacak tüm işlemler için yürürlük kazanır. Müşteri, işbu Genel Hüküm ve Koşullar ile ilgili tüm gerekli bilgilerin sağlanmış olduğunu, işbu Genel Hüküm ve Koşullar’da yer alan tüm hususların açık ve anlaşılır olduğunu kabul ve beyan eder.

2.3. Taraflar arasındaki tüm anlaşmalar ve hukuki beyanların bağlayıcı olabilmeleri için MARDİN tarafından yazılı olarak teyit edilmiş olmaları şarttır. Müşteri tarafından veya Müşteri’yi temsilen düzenlenmiş olan hiçbir kabul dokümanı, sipariş değiştirme tutanağı, konşimento, onay veya fatura ekinde yer alan hiçbir genel hüküm ve koşul aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece taraflar arasında bağlayıcı olmayacaktır ve işbu Genel Hüküm ve Koşullar’da değişiklik yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

2.4. MARDİN, dilediği zaman Genel Hüküm ve Koşullar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri açısından sipariş sırasında güncel olan metin geçerli olacaktır. Süreklilik gösteren ticari ilişkilerde, üzerinde değişiklik yapılan Genel Hüküm ve Koşullar taslağı önerilen yürürlük tarihinden en geç bir ay öncesine kadar müşteriye e-posta yoluyla yazılı olarak iletilir. Bu şekilde değiştirilmiş olan Genel Hüküm ve Koşullargüncel metni, taraflar arasında ileride gerçekleşecek tüm işlemler için geçerli olur.

III.TEKLİF

3.1. Teklif/Tedarik Onayı MARDİN tarafından Müşteri’ye e-posta yoluyla gönderilir. Aksi açıkça kararlaştırılmadığı sürece, MARDİN tarafından e-posta yoluyla verilen teklifler bağlayıcılık arz etmez ve tekliflerin geçerlik süresi 15 (onbeş) gündür. Müşterinin herhangi bir beyanı, ancak MARDİN’in teklifi ile tamamen örtüşmekte ise teklif kabul edilmiş sayılır.

3.2.  Müşterinin yapmış olduğu herhangi bir karşı teklife ilişkin olarak MARDİN’in sessiz kalması hiç bir surette kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

3.3. Ağırlık ve boyutlara ilişkin ölçü detayları gibi; teklif ve sipariş teyitleri ile bağlantılı sayılacak bilgi ve belgeler, bağlayıcılıkları ancak yazılı olarak açıkça kararlaştırılmış ise bağlayıcı olacaklardır. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece, broşür ve katalogların bağlayıcılığı yoktur.

IV.SİPARİŞ

4.1. Sipariş, işbu Genel Hüküm ve Koşullar çerçevesinde Müşteri tarafından ürün tedariki veya hizmet alımına ilişkin olarak gönderilen taleplerden meydana gelir. Sipariş, MARDİN tarafından yazılı onaylanması veya Tedarikçi’nin Sipariş’i gerçekleştirmek için aksiyon alması üzerine kabul edilmiş sayılır ve taraflar arasında böylece hukuki ilişki kurulmuş olur.

4.2. Taraflar arasında Sipariş üzerine bir takım Özel Şartlar hakkında anlaşılmış olması halinde, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıktığında önce Taraflarca anlaşılmış olan Özel Şartlar ardından işbu Genel Hüküm ve Koşullar uygulanacaktır.

V.ÜRÜN / HİZMET TEDARİKİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

5.1.Ürün/Hizmet Tedariki Teklif’te/Tedarik Onayı’nda belirtilen yerde gerçekleştirilecektir. Teklif/Tedarik Onayı metninde yer belirtilmemiş ise Müşteri ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde MARDİN tarafından yazılı olarak belirtilecektir.

5.2. Tedarik süresi Teklif/Tedarik Onayı metninde belirtilecektir. Belirtilenden farklı sürede gerçekleşecek Tedariklere ilişkin olarak Tarafların yazılı olarak anlaşması esas alınacaktır. Teklif/Tedarik Onayı metninde süre belirtilmemiş ise Müşteri ile yapılacak görüşmeler çerçevesinde MARDİN tarafından yazılı olarak belirtilecektir.

5.3. Teslimatın Müşteri kaynaklı bir nedenle gecikmesi halinde, Teklif/Tedarik Onayı metninde belirtilmiş olan tedarik süresine söz konusu gecikme süresi Tedarikçi tarafından eklenecektir. Bununla birlikte bulunması halinde Taraflarca anlaşılmış olan ön ödemenin veya teminatın Müşteri tarafından yatırılmadığı hallerde MARDİN’in Tedarik süresini uzatabilecektir.

5.4. Müşteri kaynaklı gecikmelere ilişkin tüm fazladan masraflar Müşteri’ye yansıtılacaktır.

5.5. Ürün tedarikine ilişkin özel şartlar

5.5.1. Müşteri, Ürünün normal çalışmasını engellemeyen ve Tedarikçi tarafından düzeltileceği belirtilen önemsiz defolar nedeniyle Ürünü kabul etmeme hakkına sahip değildir.

5.5.2. Tedarikçi’nin kontrolünde olmayan nedenlerle Ürünün tedarik edileceği yerden alınamaması halinde Tedarikçi, masrafları Müşteri’nin hesabında olmak üzere, Ürünü kendi belirleyeceği bir antrepoya depolayabilir. Depolama ile tedarik gerçekleşmiş ve Ürüne ilişkin riskler Müşteri’ye geçmiş kabul edilir.  

5.5.3. Aksi yazılı olarak belirlenmediği sürece Tedarikçi Ürünleri ayrı ayrı tedarik edebilir. Bu durumda her bir tedarik ayrı ayrı faturalandırılır.

5.5.4. Tedarikçi ve Müşteri arasında anlaşmaya varıldıktan sonra Hükümetler veya Klas Kuruluşlarınca konuya uygulanan kurallarda yapılan değişikliklere istinaden Tedarikçi’nin sorumluluğuna gidilemez.

5.6. Hizmet Sağlanmasına ilişkin özel şartlar

5.6.1. Aksi yazılı olarak Taraflarca belirlenmedikçe Hizmet endüstriyel çalışma usulünce normal addedilen gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.  Pazar günleri veya resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar ayrıca fazla çalışma olarak fiyatlandırılacaktır.

5.6.2. Tedarikçi’nin çalışanları Müşteri’nin çalışanları tarafından Hizmetin Sunulacağı yere ilişkin olarak bu yerin teknik özellikleri, yerin bulunduğu ülkenin hava koşulları vb. hususlarda bilgilendirilecektir.

5.6.3. Hizmet Sunumu aşağıdaki durumlarda tamamlanmış sayılacaktır;

5.6.3.1. Tedarikçi tarafından Müşterinin Hizmetin Sunulduğuna ilişkin olarak bilgilendirilmesi üzerine Kabul Protokolü imzalandığında; veya

5.6.3.2. Tedarikçi tarafından Müşterinin Hizmetin Sunulduğuna ilişkin olarak bilgilendirilmesinin ardından 7 (yedi) gün geçmesine rağmen Müşteri’nin sunulan hizmeti denetlememesi ve kabul/red beyanını yazılı olarak bildirmemiş olması halinde; veya

5.6.3.3. Hizmet Sunumu devam ederken Tedarikçi’nin onayı olmadan Müşteri’nin Hizmet Sunulan Ürünü kullanmaya başlaması halinde.

5.6.4. Hizmet Sunumu esnasında Tedarikçi gerek duyması halinde işlemi uygulayan personelde değişiklik yapabilir. Tedarikçinin personelinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde Müşteri gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçi kaynaklı olmayan tüm süre kayıpları normal çalışma süresi olarak Müşteri’ye faturalandırılacaktır.

5.6.5. Ürünün tedariki / Hizmetin sunumuna müteakip bir deneme seferi yapılması konusunda anlaşılmamış ise Tedarikçi tarafından işlemin gerçekleştirildiğinin bildirilmesi ve Müşteri tarafından kabul onayının verilmesi ile bozulmaya ilişkin yükümlülükler Müşteri’ye geçer. Deneme seferi yapılması konusunda anlaşılmış olması halinde bu seferin tamamlanmasının ardından bozulmaya ilişkin yükümlülükler Müşteri’ye geçer. Deneme seferinin gerçekleştirilmesinin Tedarikçi kaynaklı olmayan sebeplerden gecikmesi halinde bozulmaya ilişkin yükümlülükler deneme seferi yapılmadan Müşteri’ye geçer.

VI.FİYAT

6.1. Ürün/Hizmet fiyatı, faturada belirtilen fiyat (“Fiyat”) olacaktır. Bu Fiyat, tüm sevkiyat, hazırlama ve ambalajlama giderlerini içerir ancak Katma Değer Vergisi ve/veya diğer vergiler hariçtir. Tedarikçi gerekli hallerde Katma Değer Vergisi ve diğer vergilerin ödenmesini talep edebilir.Ödeme fatura üzerinde belirtilen bedelin ödeme günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayınladığı Efektif Satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası cinsinden yapılacaktır. Bu hususla ilgili aksine hüküm kararlaştırılamaz.

6.2. Ödeme vadesi, açıkça ve yazılı olarak aksi ifade edilmedikçe, faturanın alınmasından ya da daha geç ise, Ürün/Hizmet tesellümünden itibaren 30 (otuz) gündür. Ödeme için tespit veya tayin edilen gün, Müşteri’nin bulunduğu ülkede bankaların genel olarak bankacılık işi için açık oldukları bir gün (“İş Günü”) değilse, ödeme günü, tespit veya tayin edilen günü takip eden ilk İş Günü olacaktır.

VII.TESLİMAT ve HASARIN/MÜLKİYETİN GEÇİŞİ

7.1. Teslimat

7.1.1.Ürün/Hizmet Teklif/Tedarik Onayı metninde belirtilen yerde ve sürede teslim edilecektir/sunulacaktır.

7.1.2. Ürünün/Hizmetin teslim/sunum tarihinden 10 (on) gün önce e-posta yoluyla yazılı olarak bildirmesi halinde Müşteri herhangi bir cezai şart ödemesi olmadan teslim/sunum tarihinin değiştirilmesini talep edebilir.

7.1.3. Üründe/Hizmette ayıp olması halinde söz konusu ayıp açık ise Müşteri teslimden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinden bu durumu MARDİN’e bildirmekle yükümlüdür. Gizli ayıp olması halinde farkedildiğinde ve her halükarda faturaya ilişkin ödeme yapılmadan önce Müşteri tarafından MARDİN’e bildirim yapılması gerekmektedir.

7.2. Hasarın/Mülkiyetin Geçişi

7.2.1. İş bu Genel Hükümler ve Koşullar çerçevesinde hasar riski Ürünün/Hizmetin teslim/sunum yerinde teslimi/sunumu ile Müşteri’ye geçer.

7.2.2. Mülkiyet bedelin tamamının ödenmesi ile Müşteri’ye geçer.

VIII.DURUM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

8.1. MARDİN Ürünü/Hizmeti kararlaştırılan tarihte ve/veya kararlaştırılan lokasyonda temin ve teslim edemeyeceğini Ürün/Hizmet Genel Hüküm ve Koşullar’a uygun olmadıklarını ya da Üründen/Hizmetten kaynaklanan ve tüketiciler açısından bir potansiyel güvenlik riski oluşturabilecek olayları öğrendiği veya beklediği takdirde bu durumu Müşteri’ye derhal e-posta yoluyla yazılı olarak bildirecektir.

8.2. Aynı şekilde Müşteri da Ürünü/Hizmeti kararlaştırılan tarihte ve/veya kararlaştırılan lokasyonda teslim alamayacağını, Ürünüm/Hizmetin Genel Hüküm ve Koşullar’auygun olmadığı ya da Üründen/ Hizmettenkaynaklanan ve tüketiciler açısından bir potansiyel güvenlik riski oluşturabilecek olayları öğrendiği veya beklediği takdirde bu durumu MARDİN’e derhal e-posta yoluyla yazılı olarak bildirecektir.

8.3. Tedarikçi ve/veya Müşteri’nin 8.1. ve 8.2. maddelerde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde karşı taraf bu sebeple yaşanacak gecikmelerden sorumlu olmayacağı gibi bu sebeple uğradığı kar kayıpları da dahil olmak üzere her türlü maddi ve manevi zararını talep etme hakkına sahiptir.

IX.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1.Tedarikçi’nin Yükümlülükleri

9.1.1. Tedarikçi Ürünü/Hizmeti Müşteri’ye hem Genel Hüküm ve Koşullar’a uygun olarak hem de bu Ürünün/Hizmetin basiretli bir tedarikçisinden beklenebilecek beceriler, dikkat, özen ve sağduyuyu göstermek suretiyle temin ve tedarik edecektir.

9.1.2. Tedarikçi, bu Genel Hüküm ve Koşullar’dan doğan edim ve yükümlülüklerini ifa etmek için gereken beceri, deneyim, bilgi, personel ve imkanlara sahiptir. MARDİN ayrıca, bu Genel Hüküm ve Koşullar’ıakdetmek ve teati etmek ve bu Genel Hüküm ve Koşullar’dan doğan yükümlülüklerini ifa etmek için gereken tüm lisans, ruhsat ve izinlere, fikri mülkiyet haklarına veya onaylara sahiptir ve/veya bunlara tam ve eksiksiz uymaktadır.

9.1.3. Teslim anında, duruma göre: (a) bu Ürünler / Hizmetler için Müşteri’nin bildirdiği veya onay verdiği spesifikasyonlarauygun olarak imal veya temin edilmiş olacak; (b) iyi kalitede olacak; (c) herhangi bir kusur içermeyecek; (d) makul olarak kullanmaları beklenen amaçlara her bakımdan uygun ve uyumlu olacaktır.

9.2. Müşteri’nin Yükümlülükleri

9.2.1. Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça Müşteri, kendi adına gönderilen faturayı tebellüğ etmesinden ya da daha geç ise, Ürün/Hizmet tesellümünden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödeme yapmakla yükümlüdür.

9.2.2. Ürün/Hizmet Tedariki özelinde Müşteri’nin ön ödeme yapması veya teminat yatırmasına ilişkin olarak Taraflarca yazılı anlaşmaya varılmış olması halinde Müşteri, ilgili ödemeleri Taraflarca anlaşılan sürede ve şartlarda yapmakla mükelleftir.

X.MÜCBİR SEBEPLER

10.1 Tedarikçi, devlet müdahalesi, savaş, halk ayaklanması, isyan, karantina, yangın, sel, fırtına, grev, lokavt ve Tedarikçi’nin kaçınmasına imkân olmayan diğer mücbir sebeplerle malı gemiye teslim edemez ya da geç teslim ederse Tedarikçi bu nedenlerle doğacak zarar ve masraflardan sorumlu değildir.

XI.FESİH

11.1. Tarafların, yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirmemeleri (Mücbir Sebep halleri hariç) veya yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri, mali acze düşmeleri, iflas etmeleri, şirketi tasfiye etme yoluna gitmeleri veya konkordato ilan etmeleri veya benzeri bir durumun ortaya çıkması halinde, Taraflardan birinin diğer tarafın yazılı muvafakatini almaksızın Genel Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini devretmesi veya alacağını temlik etmesi halinde, diğer Tarafa gönderilecek yazılı ihbar üzerine, süre vermeye gerek olmaksızın Anlaşmayı kısmen veya tamamen feshedebilir. Böyle bir durumda, Anlaşmayı fesheden Tarafın diğer Tarafa karşı hiçbir mali veya hukuki sorumluluğu olmayacaktır. Anlaşmanın kısmen feshedilmesi halinde, Taraflar feshedilmemiş yükümlülüklerini ifaya devam edecektir.

XII.GİZLİLİK

12.1. Müşteri ve MARDİN’e ait işbu Genel Hüküm ve Koşullarkapsamındaki iş veya ürünler hakkında bilgiler (“Gizli Bilgiler”) verecektir. Bu Genel Hüküm ve Koşullar içeriği de Gizli Bilgilerdir.

12.2. Taraflar (a)tüm Gizli Bilgileri kesinlikle gizli tutacağını ve (b) Gizli Bilgileri Genel Hüküm ve Koşullar’dan doğan edim ve yükümlülüklerini ifa etmek dışında bir amaçla kullanmayacağını ve (c) Gizli Bilgileri, Genel Hüküm ve Koşullar’dan doğan yükümlülüklerini ifa etmek amacıyla gereken durumlar haricinde ve kendi memurları ve çalışanları dışında hiç dışı bırakılmalarını sağlayacaktır. Taraflar, gerektiği ve talep edildiği takdirde, bu hükme uyduğunu tevsik eden kanıtları karşı tarafa ibraz edecektir.

XIII.BİLDİRİMLER

13.1. Genel Hüküm ve Koşullar kapsamında taraflara yapılması gereken her türlü bildirim, yazılı olarak, aşağıdadetayları belirtilen e-posta adreslerine yapılacaktır. Diğer yollar ile yapılan bildirimler bildirilen tarafça herhangi bir hüküm ve sonuç doğurmayacaktır.

MARDİN: spare@mardin-shipping.com.tr

Müşteri: Sipariş’te belirtilen e-posta adresi

XIV.DEVİR VE TEMLİK

14.1. Taraflar diğer tarafın yazılı onayı olmadan Genel Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini hiçbir şekilde devredemez, Genel Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerinin bir kısmını ve/veya hepsini 3. Kişilere temlik edemez.

XV.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

15.1. Genel Hüküm ve Koşullar’dan ve Genel Hüküm ve Koşullar’dan doğan veya bununla bağlantılı her türlü sorun, uyuşmazlık veya iddia Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup buna göre yorumlanır. Taraflar, Genel Hüküm ve Koşullar’dan doğan veya Ürün/Hizmet tedariki ile ilgili tüm uyuşmazlıklar ve talepler bakımından İstanbul Anadolu Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisini gayri kabili rücu kabul etmektedir.

XVI.MUHTELİF HÜKÜMLER

16.1. Bu belgenin tamamen veya kısmen geçersiz olması veya infaz edilebilir olmaması hiçbir şekilde söz konusu hükmün başka herhangi bir amaç için geçerliliğini veya infaz edilebilirliğini veyahut bu belgenin kalan hükümlerinin geçerliliğini veya infaz edilebilirliğini etkilemez.

16.2. Taraflar önceden karşı tarafın yazılı onayı olmadıkça Genel Hüküm ve Koşullar kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini hiçbir şekilde devredemez, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere temlik edilemez.

FRAMEWORK AGREEMENT FOR PURCHASES FROM SUPPLIERS

I.PARTIES

Buyer         :  Mardin Shipping&Trading Inc.

Address   :  Postane Mah. Rauf Orbay Cad. Rahman Sok. No.9 Postal Code: 34940 /  Tuzla / Istanbul / Turkey

Supplier   :  

Address   :  

II.DEFINITIONS

Buyer: under this agreement is not the End-User and the Buyer acts as an Intermediary. Good and/or services supplied by the Seller is done on the faith and credit of a Vessel and for her owners, charterers, operators, managers, masters, agents and brokers.

Supplier: means any party giving quotations, receiving orders, selling or otherwise supplying Goods or services as per requests of the Buyer, for a Vessel and for her owners, charterers, operators, managers, masters, agents and brokers. Any affiliate of the Seller, or companies supplying Goods or otherwise participates in or benefits from sales or services encompassed by this agreement shall be deemed party to this agreement and shall be jointly liable with the Seller for all obligations pursuant to this agreement in respect of such supplies.

End-user: means the party purchasing the Goods from the Buyer and/or any party ultimately disposing of, using or consuming the Goods, including the Vessel and her owners, charterers, operators, managers, disponent owners, agents and brokers.

III.RIGHTS OF THE BUYER – LIABILITIES OF THE SELLER

1.      Buyer shall have the right to cancel the purchase which is not supplied on the delivery date indicated by the Supplier on order confirmation letter or any other written document confirming the order and Seller shall be liable to cover the losses occurred due to late delivery.

2.      In case the End-user goes bankrupt or becomes insolvent or cannot meet financial obligations or the vessel becomes scrap or the vessel is sold or an incident occurs that affects the vessel, the Buyer has the right to cancel the purchase.

3.      It is under Seller’s liability to cover the losses and the expenses for the return of the supplied goods or services which are unfit/wrong.

4.      In case the specifications of the goods or services supplied are not in conformity with the details given the offer and sales contract the Buyer shall have the right to cancel the purchase and Seller shall be liable to cover losses and the expenses for the return of the supplied goods.

5.      Buyer is liable with the payment for the supplied goods and/or services as per the invoice provided by the Seller. In case Buyer is in default for payment the Seller shall not have the right to directly request the payment from the managers and/or owners of the vessel that the goods and/or services are supplied and shall not have the right to raise maritime claim and maritime lien against the Vessel. Only the Buyer shall has the right to claim against the End-user.

IV.TERMS OF AGREEMENT

1.      Terms and Conditions of the Seller shall apply hereto, including but not limited to the choice of law and jurisdiction clause therein. In case of conflict the terms expressly provided for herein shall prevail.